Цветове

Нощта се спусна черна, а звездите

обсипват тъмносиньото небе

и в яркожълто светят, светят,

в Земята вперили уплашено лице.

А тя, Земята, синята планета

в червени пламъци разкъсана гори –

потопи сиви, земетръси и… кланета…

и милиарди страдащи очи…

Зелено-синьото, поддържащо живота,

преминало през бури, болести, войни,

започва да мъсти. И силен, черен грохот

ще срещнат хората. И яркожълтите звезди.